0 (212) 321 34 44

kvkk kafe


1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


2- Kanunla ilgili bazı terimler, tanımlar

 

Kişisel veri:  Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.

 

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) olarak kısaltılabilmektedir.

 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 

 

3- Kişisel verilerin işlenmesi

 

“Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.

 

 

Açık Rıza: kanunun ilgili maddesinde “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı” şeklinde tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak istiyoruz.


Aydınlatma Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu: Güllüoğlu kafe hizmetleri turizm ve dış ticaret limited Şirketi müşterileri, tedarikçileri, ziyaterçileri ve diğer paydaşlarına ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız.                           Güllüoğlu kafe hizmetleri turizm ve dış ticaret limited Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. 


4- Müşterilere, tedarikçilere, ziyaretçilere, paydaşlara ait kişisel verilerin işlenme amacı ve aktarımı

Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Dijital (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşterilerimizin lehine olacak şekilde Güllüoğlu Avantaj Kart uygulamamız çerçevesinde ürünlerimizden indirimli olarak faydalanmak için,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • İş başvurularınızı değerlendirebilmek,
 • İşbirliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,
 • Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer suçlarla mücadele için yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
 • Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme
  Güllüoğlu kafe hizmetleri turizm ve dış ticaret limited Şirketi müşterilerimize, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, paydaşlarımızın izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
 • Müşterilerin, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın, ziyaretçilerimizin kişisel verileri yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. 
 • Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak bilgi güvenliği, veri güvenliği konusunda yasal şartları da karşılayacak şekilde çalışmalar yürütmektedir.
 • Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek, size daha kaliteli hizmet sağlayabilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini geliştirmek için iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


 

5- Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri


Kişisel veriler, müşterilerden www.gulluoglu.com web sitesinden, kullandığımız yazılımlar üzerinden amaca uygun ve iş amacıyla kısıtlı olmak kaydı ile müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, paydaşlarımızın kişisel verileri mevzuat hükümleri uyarınca Güllüoğlu kafe hizmetleri turizm ve dış ticaret limited Şirketi tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Yükümlülüğü ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yasaya uygun olarak aktarılabilmektedir.


6- Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

 

Veri sorumlusu;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
 • Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
 • Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
 • Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.


7- Kişisel veri sahibi olarak ilgili kişilerin müşterilerin, paydaşların, tedarikçilerin, ziyaretçilerin hakları

 

6698 sayılı kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

 

8- 6698 Sayılı kanunun kapsamıyla ilgili olmak üzere iletişim


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.gulluoglu.com/kvkk adresinde yer alan Güllüoğlu kafe hizmetleri turizm ve dış ticaret limited Şirketi tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Güllüoğlu kafe hizmetleri turizm ve dış ticaret limited Şirketi söz konusu ilgili kişi taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kanunla ilgili taleplerinizi gulluoglu@hs02.kep.tr adresi aracılığı ile talep edebilirsiniz.

 

9- Kabul etmeme ve iptal hakkının kullanılması hakkında


Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü istek, soru ve görüşleriniz için kvkk@gulluoglu.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. Noterden gönderilecek ilgili kişi başvurularının konusu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvuru Hakkı Kullanımı” yazılarak. Güllüoğlu kafe hizmetleri turizm ve dış ticaret limited Şirketi, Merkez Mahallesi, Eyüpsultan Cad. No:36:36-1 Kağıthane/İstanbul adresine gönderilecektir.

 

10- Bilgi Güvenliği Politikası ve KVKK/GDPR Uyumu çalışmalarımız hakkında

 

Güllüoğlu kafe hizmetleri turizm ve dış ticaret limited Şirketi, Bilgi Güvenliği Politikamız ve KVKK/GDPR uyumluluk çalışmalarımız için detaylı bilgi almak için www.gulluoglu.com/kvkk adresini, ilgili yasa olan 6698 sayılı kanun hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun www.kvkk.gov.tr adresini ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu Resmi Gazete www.resmigazete.gov.tr üzerinden erişebilirsiniz.

 

Güllüoğlu kafe hizmetleri turizm ve dış ticaret limited Şirketi. olarak yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve aydınlatma yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Aydınlatma metnini okudum, anladım, bilgilendirildim.

 

Başvuru formu

E-Bülten Aboneliği
Müşteri Hizmetleri
0 (212) 321 34 44
Hipotenüs Hipotenüs E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.